Case reportOpen Access

Clinical outcome of endoscopic hemostasis with heater probe coagulation for bleeding gastric ulcer

Yoshihiro Inoue, Yasuhisa Fujino, Makoto Onodera, Satoshi Kikuchi, Masayuki Sato, Hisaho Sato, Hironobu Noda, Masahiro Kojika, Yasushi Suzuki, Shigeatsu Endo
gastroenterologyation Technology2014 2: 1 (6 December 2014)