Table 1 : Bone marrow aspirates at the diagnosis of myelodysplastic syndrome and the
transformation to pure erythroid leukemia.


  Case 1 Case 2

  Diagnosis of
MDS
Transformation
to PEL
Diagnosis of
MDS
Transformation
to PEL

Nucleated cells x104/µL 1.6 5.3 11.9 11.4
Megakaryocytes /µL 0 156 78.5 116
Blasts % 2.2 2.4 1.6 0.8
Granulocytes % 37.4 4.0 56.4 2.0
Monocytes % 4.8 0.0 1.2 0.0
Lymphocytes % 15.6 1.2 6.2 1.8
Erythroid cells % 35.8 92.4 33.6 95.4
proerythroblasts % 0 70.8 0.6 51.2
baso erythroblasts % 6.0 17.0 1.4 6.0
poly erythroblasts % 22.4 4.4 29.8 24.8
ortho erythroblasts % 7.4 0.2 1.8 13.4
M:E ratio 1.04 0.04 1.68 0.02

Mita et al.Hematology and Leukemia  2016 4:3DOI : 10.7243/2052-434X-4-3