Journal of Pharmaceutical Technology and Drug Research

Journal of Pharmaceutical Technology and Drug Research

ISSN 2050-120X
Original Research

Effects of ultra-micro powder wuji wan on gut microbes and enzyme activities

ZhouJin Tan1*, Ao Zeng1, XinHua Shu2, NenQun Xiao1, HuaLing Zhang1, KangXiao Guo1 and GuangXian Cai1*

Correspondence: ZhouJin Tan tanzhjin@yahoo.com.cn and GuangXian Cai tanzhjin@sohu.com

1. Hunan University of Traditional Chinese Medicine, Changsha, Hunan Province, 410208, PRC.


Journal of Pharmaceutical Technology and Drug Research  2013 2:9doi: 10.7243/2050-120X-2-9

No comments have yet been made on this article.
Volume 2
Full text Download
Order Reprints
View Metrics