Lazaro et al.Physical Therapy and Rehabilitation  2020 7:6DOI : 10.7243/2055-2386-7-6