Figure 2 : Control of rotamer population, stereochemistry and regiochemistry.

Miyabe et al.Universal Organic Chemistry  2014 2:1DOI : 10.7243/2053-7670-2-1